Kullat
dhe
Shërbime

Tower Network Albania (TNA)

ofron një shërbim të kompletuar për realizimin e stacioneve të telekomunikacionit, zhvillimin dhe implementimin e rrjetit që lidhet me to.
1
Identifikimin e lokacioneve të përshtatshme për infrastrukuturë
2
Projektimin, realizimin dhe instalimin e strukturave të shërbimit dhe kullave të telekomunikacionit
3
Instalime të avancuara në kulla telekomunikacioni, përshtatje me sistemet egzistuese , integrim dhe zgjidhje.
4
Asistence dhe njohuri lidhur me lejet zhvilluese dhe mjedisore të lidhura me ndërtimin e infrastrukturës së telekomunikacionit.
HTA implementon gjithashtu struktura më të vogla, kulla në tarraca qyteti apo nano-cell të cilat janë të dedikuar për transmetimin e sinjaleve të telekomunikacioneve apo për radio-link.